متون عمومي
 
مشخصات پرسنل علمی دانشگاه پیام نور مرکز گیلانغرب
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
1.       
قباد نادری
کارشناس ارشد حقوق
عضو هیأت علمی    حقوق - سرپرست مرکز
2.       
قباد منصوری
دانشجوی دکترای شیمی تجزیه
عضو هیأت علمی     شیمی
3.       
شهرام لطفی
دانشجوی دکترای شیمی تجزیه
عضو هیأت علمی     شیمی
4.       
رحمت اله پرندین
دانشجوی دکترای زیست شناسی
عضو هیأت علمی      زیست شناسی
5.       
کورش پرویز
دانشجوی دکترای روانشناسی
عضو هیأت علمی     روانشناسی
6.       
علی محمد جوادی
دانشجوی دکترای علوم اجتماعی
عضو هیأت علمی     علوم اجتماعی
7.       
کاوه پرندین
کارشناس ارشد حسابداری
عضو هیأت علمی      حسابداری
8.       
حسین علایی دیزجی
کارشناس ارشدریاضی 
عضو هیأت علمی     ریاضی
9.       
علی پرتوی
کارشناس ارشد الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
عضو هیأت علمی     الهیات
10.  
امین راجی
کارشناس ارشد تربیت بدنی
عضو هیأت علمی      تربیت بدنی
11.  
مجتبی غلامی
کارشناس ارشد فیزیک
عضو هیأت علمی     فیزیک
12.  
طیبه گودرزی
کارشناس ارشد علوم اجتماعی
عضو هیأت علمی     علوم اجتماعی
13.  
روح انگیز مهدیخانی
کارشناس ارشد اقتصاد
عضو هیأت علمی      علوم اقتصادی
14.  
مریم منصوری
کارشناس ارشد علوم اجتماعی
عضو هیأت علمی     علوم اجتماعی
15.  
شیوا صادقی
کارشناس ارشد ادبیات عرب
عضو هیأت علمی      ادبیات عرب
 
بيشتر